การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ/รายงานผล

การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ/รายงานผล

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  • มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี