คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงาน

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงาน

  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา