การประเมินความพึงพอใจ

สถิติการให้บริการและการประเมินความพึงพอใจ สพป.ขอนแก่น เขต 4

แบบสำรวจและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ขอนแก่น เขต 4 จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี 2564

สรุปสถิติการให้บริการของ สพป.ขอนแก่น เขต 4

สรุปรายงานการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญา

สถิติการเบิกการศึกษาบุตร

สรุปรายงานการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญา