กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางชนม์สิตา บาลยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนาครูฯ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร