หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางฐานิกา ชมอาษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร