กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธาตรี ทวะชารี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด เหล่าพิไล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอังคะนาง ศรีวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.สุภาพร ศิริยามาตย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวกฤษฎิ์ณิชา ชูน้ำคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวิชญาวรรณ ลอกไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฎา แสงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศิริญญา ปักกะทานัง
ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคคล