กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอำนวยพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.รุ่งนภา อนุศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายมาก มุมไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัญมณี แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายนิรุจ วรรณมะรักษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวดาวเรือง สุวรรณประเภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร