กลุ่มโรงเรียนซำสูง

กลุ่มโรงเรียนซำสูง

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040173 บ้านกระนวนซำสูง
2 40040174 บ้านคำแมด
3 40040175 บ้านหนองบัวคำมูล
4 40040176 บ้านบ่อใหญ่
5 40040177 บ้านหม้อ
6 40040178 คูคำพิทยาสรรพ์
7 40040179 บ้านโคกใหม่นายม
8 40040180 บ้านโคกใหม่นายม(สาขาดงซำ)
9 40040181 บ้านโนน
10 40040182 บ้านแห้ว
11 40040183 บ้านห้วยเตย
12 40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง
13 40040185 บ้านหลุบเลา
14 40040186 บ้านสว่างซำโอง