กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ

กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040086 บ้านกุดกระหนวน
2 40040087 นาคำพิทยาสรรพ์
3 40040088 บ้านหนองขามพิทยาคม
4 40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
5 40040090 บ้านกุดเชียงมี
6 40040091 บ้านขุนด่าน
7 40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
8 40040093 บ้านบ่อ
9 40040094 บ้านหนองแต้
10 40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
11 40040097 บ้านโนนศิลาราศรี
12 40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย
13 40040099 บ้านศรีสุขสำราญ
14 40040100 บ้านหนองแสงน้อย