กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040074 อนุบาลอุบลรัตน์
2 40040075 บ้านโนนจิก
3 40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
4 40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ
5 40040078 บ้านภูคำเบ้า
6 40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
7 40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา
8 40040081 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
9 40040082 บ้านโคกสว่าง
10 40040083 บ้านทุ่งโป่ง
11 40040084 บ้านหนองผือ
12 40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์
13 40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา