กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040001 บ้านกุดกว้าง
2 40040002 บ้านกุดน้ำใส
3 40040003 บ้านฟากพอง
4 40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
5 40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์
6 40040051 บ้านสระกุด
7 40040052 บ้านห้วยหินลาด
8 40040054 บ้านคำแก่นคูณ
9 40040055 บ้านโนนพยอม
10 40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
11 40040057 บ้านม่วงหวาน
12 40040130 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาหนองแสงวิทยา)