กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด

กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040017 น้ำพองประชานุกูล
2 40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
3 40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน
4 40040021 โคกสูงกุดน้ำใส
5 40040022 บ้านคำมืด
6 40040023 บ้านหนองหารจาง
7 40040024 บ้านห้วยเสือเต้น
8 40040063 บ้านคำบง
9 40040064 บ้านดงมัน
10 40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง
11 40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ
12 40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง