กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย

กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040025 บ้านนาฝายเหนือ
2 40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า
3 40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
4 40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง
5 40040029 บ้านหนองแวง
6 40040030 บ้านโคกใหญ่
7 40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
8 40040032 บ้านคำบอนวิทยา
9 40040033 บ้านดงเย็น
10 40040045 บ้านหินลาด
11 40040046 บ้านหัวบึง
12 40040047 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)
13 40040049 บ้านนาขาม