กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล

กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040007 บ้านโคกสง่านางาม
2 40040008 บ้านจำปาหัวบึง
3 40040009 บ้านทรายมูล
4 40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ
5 40040067 บ้านบึงกลาง
6 40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา
7 40040071 บ้านโสกแสง
8 40040072 บ้านนาคู
9 40040073 บ้านนาเรียง