กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง

กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040012 บ้านหนองแสง
2 40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
3 40040014 บ้านท่ามะเดื่อ
4 40040015 บ้านกุดพังเครือ
5 40040016 บ้านท่ากระเสริม
6 40040059 บ้านวังชัย
7 40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
8 40040061 บ้านเสียวโคกกลาง
9 40040070 น้ำพอง