กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม

กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
2 40040152 ทุ่งบ่อวิทยา
3 40040153 บ้านหนองคู
4 40040154 ศรีเมืองแอม
5 40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง
6 40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ
7 40040157 บ้านโคกสูงสะอาด
8 40040158 บ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา
9 40040159 บ้านห้วยยางสะอาด
10 40040160 บ้านคำสมบูรณ์