กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์

กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040161 บ้านแสงสว่าง
2 40040162 บ้านนาง้อง
3 40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
4 40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น
5 40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์
6 40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์
7 40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
8 40040168 บ้านโนนหัวช้าง
9 40040169 บ้านคำป่าก่อ
10 40040170 บ้านหัวฝ่ายประชานุกูล
11 40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม