กลุ่มโรงเรียนกวางคำ

กลุ่มโรงเรียนกวางคำ

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง
2 40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก
3 40040149 บ้านโนนสง่า
4 40040148 บ้านนาอ่างทอง
5 40040145 บ้านคำม่วง
6 40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
7 40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
8 40040139 บ้านคำนางปุ่ม
9 40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
10 40040140 บ้านนาค้อ
11 40040142 สองห้องประชาบำรุง
12 40040144 โนนสว่างหนองตานา