กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ

กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040101 ชุมชนดูนสาด
2 40040102 นามูลวิทยาคม
3 40040105 บ้านหนองแวงเป่ง
4 40040106 บ้านฝางวิทยา
5 40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
6 40040109 บ้านทุ่งใหญ่
7 40040132 บ้านน้ำสามวัง
8 40040133 บ้านห้วยยาง
9 40040134 บ้านโคกกลางวิทยา
10 40040135 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่
11 40040136 บ้านท่าลาดคำตานา
12 40040137 บ้านคำครึ่ง
13 40040138 บ้านหัวนาคำ