กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040121 ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
2 40040122 บ้านโคกกลาง
3 40040124 บ้านป่าติ้ว
4 40040125 หนองโนวิทยาคาร
5 40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
6 40040127 บ้านนาฝาย
7 40040128 บ้านโนนสังป่ารัง
8 40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
9 40040130 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาหนองแสงวิทยา)
10 40040131 ศิลาโป่งคำ