กลุ่มโรงเรียนกระนวน

กลุ่มโรงเรียนกระนวน

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040103 บ้านหนองซา
2 40040104 ชุมชนน้ำอ้อม
3 40040110 บ้านผักหนาม
4 40040111 บ้านวังโพน
5 40040112 บ้านเวียงแก้ว
6 40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่
7 40040114 บ้านหนองโอง
8 40040115 ชุมชนกระนวน
9 40040116 บ้านคำไฮผักแว่น
10 40040117 บ้านบะแต้
11 40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา
12 40040119 บ้านหนองโก
13 40040120 บ้านห้วยเชือก