กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
นายสุรจิตร แสนลุน
พนักงานราชการ

การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ/รายงานผล

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  • มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี

เอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์