กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายสุรจิตร แสนลุน
พนักงานราชการ
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์