กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสาวบุษบา นาอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายโกศล พินิจมนตรี
ลูกจ้างประจำ
นายสมศรี สะตะ
ลูกจ้างประจำ
นายอนุชิต บำรุงบ้านทุ่ม
ลูกจ้างประจำ
นายพิชิต มาตรวิเศษ
พนักงานขับรถ
นายรมย์ พินิจมนตรี
พนักงานขับรถ
นายกิตติศักดิ์ เพียรขัยภูมิ
พนักงานขับรถ
นางสาวกัลยาณี เข็มลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เกษศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรสา สีหาบง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวรุจิรา ลีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร