โครงสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงาน

 • นายชาญกฤต น้ำใจดี
  ผอ.สพป.ขก 4

  • นายบัญชา เสนาคูณ
   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
   • Title
    Description
   • Title
    Description
   • Title
    Description
  • นายชัชวาล อาราษฎร์
   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
   • Title
    Description
   • Title
    Description
   • Title
    Description
  • นายวิโรจน์ ค้อไผ่
   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
   • Title
    Description
   • Title
    Description
   • Title
    Description
  • นายนันทวัฒน์ อินทะชัย
   ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
  • นางฐานิกา ชมอาษา
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน