นายธาตรี ทวะชารี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ Tataree.tava@hotmail.com
โทรศัพท์ -
นายเจษฎา แสงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ Commnk@yahoo.co.th
โทรศัพท์ 0863238983
นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ Peemul@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 0868558211
นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ Supisara2007@hotmail.com
โทรศัพท์ 0896949624
นางสมคิด เหล่าพิไล
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ Somkid-13-@hotmail
โทรศัพท์ 0899421289
นางอัญชลี ชัยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ anchalee.chai@hotmail.com
โทรศัพท์ 089-7103043
นางสาวกฤษฎิ์ณิชา ชูน้ำคำ
ธุรการโรงเรียน
อีเมล์ ampclub_353@hotmail.com
โทรศัพท์ 0879518088
นางวิชญาวรรณ ลอดไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ wichayawan@hotmail.com
โทรศัพท์ 0918656778
นางสาวสุภาพร ศิริยามาตย์
ธุรการโรงเรียน
อีเมล์ supaponr@gmail.com
โทรศัพท์ 0980974291
นางอังคะนาง ศรีวงค์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ Aung.ku@hotmail.com
โทรศัพท์ 0943978241

คู่มือการรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล