นายเทิดชัย ศรีบุญไทย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ therdchai2011@hotmail.com โทรศัพท์ 0879556597

คู่มือการรับบริการกลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มกฎหมายและคดี