ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) และอาคารคลุมบันไดและหลังคากันสาดหน้าอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์