เวลา ๐๙.๐๐ น. วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการ               แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มี ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โดยมี นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มเป้าหมายนำเสนอกผลการดำเนินงานวิจัยของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน สพฐ. โดย สพป.สุมทรปราการ เขต ๑-๒  และสมุทรปราการ

จากนั้น สพท.นำเสนอผลงานการดำเนินงานวิจัยของคณะ ก.ต.ป.น. ในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ของ สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑-๔ สพม. ศรีษะเกษ ยโสธร  สพป.ขอนแก่น เขต ๑-๕ สพม.ขอนแก่น สพป.หนองคาย ๑-๒ สพม.หนองคาย

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นำเสนอ “Somboon Model” วิจัยในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ “Somboon Model”

ช่วยแชร์ด้วยคะ