วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ดร.วิโรจน์  ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 23 โรงเรียน ผลการคัดเลือกมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”                            ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนด่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”        ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”        ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำมืด
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนดูนสาด
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้านห้วยไผ่หนองโน
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้านโนนหัวช้าง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้านหัวบึง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเตย
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนพระบาทท่าเรือ
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 34
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านฟากพอง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียน ทุ่งบ่อวิทยา
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนน้ำพอง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเรียง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ครั้งที่ 3/2564 ระหว่างวันที่  2 – 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2564ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในไตรมาศที่ 3 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔

– ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการออกคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมทั้ง 9 ประเภท เพื่อยืนยันในระบบ SET อีกครั้งหนึ่ง
– มีมติ ให้ชะลอการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  งบ อบจ.ขอนแก่น เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จังหวัดขอนแก่นจัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
-มีมติ ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
และปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่49 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้ ลดการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านมากที่สุด (หมุนเวียนมาปฏิบัติราชการ) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศจังหวัดขอนแก่น และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ

ที่ประชุมแจ้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าจ้าง ครูวิทย์-คณิต ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564  ในส่วนงบลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ รอการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. หากได้รับการจัดสรร ทางต้นสังกัดจะดำเนินการโอนเงินค่าจ้างให้โดยด่วน

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบให้ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 4 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 15 กลุ่มและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ประธานในที่ประชุมชี้แจง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียน สพฐ. ในอนาคต ผ่านการประชุม Video Conference  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ที่ผ่านมา ดังนี้
– โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (เป็นนิติบุคคล ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ไม่รองรับโรงเรียนควบรวม ไม่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำจังหวัด ประจำอำเภอ พึ่งตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความเป็นเลิศให้เด็กและเยาวชน) เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ปริมาณนักเรียนเพียงพอ
– โรงเรียนคุณภาพ แยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (เป็นโรงเรียนที่อยู่ศูนย์กลางโรงเรียนเครือข่าย ตามภูมิศาสตร์ ตามความเหมาะสม
จัดให้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่คลอบคลุมโรงเรียนในสังกัด ใช้แผนที่เป็นหลัก/บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน/การเดินทางไปมาสะดวกระหว่างโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวมกัน/ไม่เน้นเลือกเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนมีคุณภาพ/เป็นโรงเรียนมีมีศักยภาพด้านพื้นที่ โอกาสการพัฒนาในอนาคต/คณะภาพการศึกษาสร้างให้เกิดขึ้นภายหลังได้/มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ/จัดตามข้อเท็จจริตและโอกาสที่เป็นได้จริงและคุ้มค่า
– โรงเรียน Stand Alon (โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง เป็นเกาะแก่ง ฯลฯ) สร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งพัฒนาตามบริบท

ที่ประชุมร่วมพิจารณากำหนดโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ,พิจารณากำหนดโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย เสนอข้อมูลและจัดทำแผนข้อมูลโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน ว่ามีกี่จุด ตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบ Model โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ,
การบริหารจัดการโรงเรียนขนายโอกาสที่มีนักเรียน 20 คนลงมา ในปีการศึกษา 2565 ให้พิจารณาว่าจะไปเรียนกับโรงเรียนขนายโอกาสใกล้เคียงหรือโรงเรียนมัธยม ส่วนปีการศึกษา 2565 (30 คนลงมา) และพิจารณาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันอังคาร ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๔
ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วยหน่วย
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงกำกับติดตามการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ช่วยแชร์ด้วยคะ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการบริหารงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12)
โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ประธานที่ประชุมแจ้งข้อราชการ นโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ,การจัดทำโมเดลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน, การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา และกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ,การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ของเขตตรวจราชการที่ 12

จากนั้น ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  (Cluster-12) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ

ดร.วิเศษ พลอาจทัน เลขานุการกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) นำเสนอแผนปฏิบัติการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
ที่ 12 (Cluster-12) โดยให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นหลัก รวมทั้งยึดนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคบ่าย เป็นการขับเคลื่อนการคัดค้าน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดย นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
รวมถึงหารือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินครั้งต่อไป
ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

https://photos.app.goo.gl/fepNXaTyzHEvFb1H7

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ

 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธาน
เปิดการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564
นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  กล่าวขอแสดงความยินดีกับประธานกลุ่ม ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม
อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายในการประสานงาน ภายในกลุ่มโรงเรียนให้มีความเข้าใจตรงกับต้นสังกัด ให้ประธานกลุ่มติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนภายในกลุ่มให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แจ้งข้อราชการในคราวการประชุม กศจ.ขอนแก่น ครั้งที่ผ่านมา อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19  และ “เน้นย้ำให้ประธานกลุ่มแจ้งครูและผู้บริหารสถานศึกษา ห้ามจัดติวและใช้สถานที่ราชการเป็นสถานที่จัดติวสอบทุกรูปแบบ”

นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 แจ้งข้อราชการ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  และ การฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้ดำเนินการส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่แจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลทั้ง 5 อำเภอ (รพ.น้ำพอง รพ.เขาสวนกวาง รพ.อุบลรัตน์ พร.ซำสูง และ รพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

จากนั้น ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อร่วมหารือ เรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา และโครงการมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 การประชุมครั้งนี้มีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 15 กลุ่มโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน , เชิญชวนให้บุคลากร ฉีดวัคซีน เพื่อหยุดเชื้อ โควิด-19 สรุปผลการเปิดโรงเรียนในสังกัด และ  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา1/ 2564 ,สรุปผลการจัดการศึกษา ปี 2563      ที่ผ่านมา O-NET NT และ RT อีกทั้ง การนำเสนอ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Active Learning กับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ช่วยแชร์ด้วยคะ

เวลา ๐9.๐๐ น. วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 /2564 ประชุมฝ่ายผู้บริหาร  สพป.ขอนแก่น เขต 4   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วยหน่วยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 (COVID-19) การสมัครใจฉีดวัคซีนป้องกัน(COVID-19) อีกทั้ง ติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานและนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไข ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4

ช่วยแชร์ด้วยคะ

ไฟล์เอกสาร

File Date added File size Downloads
pdf การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 9 สิงหาคม 2021 19:08 น. 2 MB 10
ช่วยแชร์ด้วยคะ