เวลา 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบให้ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 4 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 15 กลุ่มและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ประธานในที่ประชุมชี้แจง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียน สพฐ. ในอนาคต ผ่านการประชุม Video Conference  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ที่ผ่านมา ดังนี้
– โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (เป็นนิติบุคคล ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ไม่รองรับโรงเรียนควบรวม ไม่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำจังหวัด ประจำอำเภอ พึ่งตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความเป็นเลิศให้เด็กและเยาวชน) เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ปริมาณนักเรียนเพียงพอ
– โรงเรียนคุณภาพ แยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (เป็นโรงเรียนที่อยู่ศูนย์กลางโรงเรียนเครือข่าย ตามภูมิศาสตร์ ตามความเหมาะสม
จัดให้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่คลอบคลุมโรงเรียนในสังกัด ใช้แผนที่เป็นหลัก/บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน/การเดินทางไปมาสะดวกระหว่างโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวมกัน/ไม่เน้นเลือกเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนมีคุณภาพ/เป็นโรงเรียนมีมีศักยภาพด้านพื้นที่ โอกาสการพัฒนาในอนาคต/คณะภาพการศึกษาสร้างให้เกิดขึ้นภายหลังได้/มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ/จัดตามข้อเท็จจริตและโอกาสที่เป็นได้จริงและคุ้มค่า
– โรงเรียน Stand Alon (โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง เป็นเกาะแก่ง ฯลฯ) สร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งพัฒนาตามบริบท

ที่ประชุมร่วมพิจารณากำหนดโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ,พิจารณากำหนดโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย เสนอข้อมูลและจัดทำแผนข้อมูลโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน ว่ามีกี่จุด ตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบ Model โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ,
การบริหารจัดการโรงเรียนขนายโอกาสที่มีนักเรียน 20 คนลงมา ในปีการศึกษา 2565 ให้พิจารณาว่าจะไปเรียนกับโรงเรียนขนายโอกาสใกล้เคียงหรือโรงเรียนมัธยม ส่วนปีการศึกษา 2565 (30 คนลงมา) และพิจารณาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ