6 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุริยา อินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก นางกรรณิกา ซาหยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง  และ Coaching Team  ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 9-10 นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมย้ำให้ทุกคนสร้างผลงานความสำเร็จที่ภาคภูมิใจโดยไม่ทิ้งหลักวิชาการ ซึ่งผู้เข้ารับการนิเทศฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
(ภาคเช้า)  นายนพรัตน์ ปะวะถี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
นางวิลาสินี พรรคพิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก
นายสุริยา ชินแสง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้กวง
ณ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(ภาคบ่าย) นายเชิดชัย กมลเลิศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย
นางยุพรพร วงศ์ไชยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
นายนิติพงษ์ คำม่วง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา
ณ โรงเรียนบ้านนาฝาย อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ