วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๖๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ เขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

จากนั้น นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนเขตสุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ แจ้งข้อราชการและความห่วงใยถึงบุคลกรในสังกัด
ในการดูแลและวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่เชื้อระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ช่วยแชร์ด้วยคะ