วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขก.4 มอบหมายให้ ดร.ประชา แสนเย็น รองผอ.สพป.ขก.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Model Teacher ,Buddy Teacherและหัวหน้าวิชาการ ด้วยกระบวนการ Active Learning ของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนร่วมพัฒนาในโครงการส่งเสริมโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณพ.ศ.2564 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ความคาดหวังของโครงการ
School as Learning Community โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่อง คณะครู คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา  และนางสาววลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1
เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาฯ (เขตเก่า) สพป.ขอนแก่น เขต 4

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ