วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 4  นำโดย นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย
นางฐานิกา  ชมอาษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอเขาสวนกวาง ออกติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา
ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ