วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานกรรมการ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายสุเวช แนวเงินดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
และนายบุญธรรม บุปผา ผู้อำนวยการบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข คณะกรรมการ ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1
รอบการปฏิบัติงาน 6 เดือน ได้แก่ นายวันชัย แทนกอง และประเมิน นางอารยา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู และโดยมีคณะครู
โรงเรียนบ้านนาคู และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง และคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจ

ประเมิน นายวันชัย แทนกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู

ประเมิน นางอารยา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

ช่วยแชร์ด้วยคะ