25 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (เขตเก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร (ITA) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต)

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เกิดความตระหนัก รับรู้การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตสุจริต และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
รวม  60 ท่าน

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงเกียรติ จาก นายอินสวน สาธุเม และ นางพนิดา อรรคอำนวย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
เป็นผู้มาชี้แนะแนวทางและให้ความรู้ในครั้งนี้

https://photos.app.goo.gl/xWA5wnwLGg63Tuaf8 รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

ช่วยแชร์ด้วยคะ