“สพฐ.นิเทศฯ ติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเนินการกิจกรรม SLC “ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายบัญชา เสนาคูณ รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดูดสาดฝางยางคำ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง และตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับ นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรม Symposium และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษานำร่องโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
จากนั้นร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรม SLC พร้อมทั้งร่วมกันสังเกตห้องเรียน สะท้อนผลการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ข้อเสนอแนะร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ช่วยแชร์ด้วยคะ