๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ศุภรสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วยบุคลากร สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ร่วมต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา กรรมาธิการวิสามัญ กมธ.วิสามัญ กิจการวุฒิสภา เป็นประธานเปิด “มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ให้การต้อนรับ

การจัด“มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster) ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง ๑๘ เขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แต่ละเขตได้นำผลการหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ของแต่ละเขตพื้นที่มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ

จากนั้น ประธาน ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ได้รับรางวัลทั้งหมด ๖ รางวัล อันได้แก่
๑. รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
๒. รางวัลการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง เกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
ระดับสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ เกียรติบัตรระดับทอง ลำดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๓. รางวัลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประเภทประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เกียติบัตรระดับทอง ได้แก่นางสาววราภรณ์ สิงห์อ่อน โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา
๔. รางวัลสถานศึกษาและบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ระดับดีเยี่ยมระดับเขตตรวจราชการ
ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๕. รางวัลบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ) ระดับดีเยี่ยมระดับเขตตรวจราชการ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. เกียรติบัตรรางวัลผู้ทรงคุณค่า เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ได้แก่ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔

ในโอกาสนี้ ดร.ศุภสิน ภูศรีโฉม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รับมอบตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster ) ต่อจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.๒๕ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้

ช่วยแชร์ด้วยคะ