สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุริตโดยการจัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในสำนักงานเขต เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร