22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขก.4 ได้มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รองผอ.สพป.ขก.4 พร้อมด้วย      นายโกสิน สะตะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์ และนายนพคุณ แงวกุดเรือ ศึกษานิเทศก์  นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ขก.4 ต่อท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ช่วยแชร์ด้วยคะ