บ่ายวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด       จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย
นางสาวธัญลักษณ์ วงษา            วิชาเอกคณิตศาสตร์
นางสาวศุภรัตน์ จ่อยพันนา         วิชาเอกภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐมณ ปวรรณโก          วิชาเอกภาษาอังกฤษ
นางสาววิไลวรรณ ตามเมืองปัก     วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ดร. วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ให้ข้อคิด เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   การปฏิบัติตน การปรับตัว  ในการปฏิบัติงาน        การมีจิตสาธารณะเมื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และมีจิตเมตตาต่อศิษย์

จากนั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการรับรายงานตัว พร้อมจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติได้ชี้แจงรายละเอียดการกรอกแฟ้มประวัติ หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่

ช่วยแชร์ด้วยคะ