วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๑ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔    พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ  New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่    ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบรมผ่านระบบ Online สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai  ของหน่วยเบิกจ่ายที่ตั้งในส่วนภูมิภาครวม ๕๑๘ หน่วยเบิกจ่าย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นระบบดังกล่าว

สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ในฐานะหน่วยเบิกจ่าย ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม Online โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑๓ เพื่อให้รับทราบถึงการใช้งานในระบบ New GFMIS Thai , ระบบงบประมาณ FM , ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง PO , ระบบรับและนำส่ง RP , ระบบเบิกจ่าย AP ,ระบบบัญชีแยกประเภท GL และระบบสินทรัพย์ FA สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ