ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

ไฟล์แนบ

File Added by File size Downloads
pdf 1.หนังสือนำส่งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารบุคคล 135 KB 72
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_compressed กลุ่มบริหารบุคคล 1 MB 68
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_compressed กลุ่มบริหารบุคคล 1 MB 57
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_compressed กลุ่มบริหารบุคคล 261 KB 54
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5 กลุ่มบริหารบุคคล 196 KB 67