วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔  นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ร่วมกับ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน ร่วมรับชมรายการ  พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่     ๖/๒๕๖๔  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายบัญชา เสนาคูณ ประธานการประชุมแจ้งข้อราชการเร่งด่วน เรื่องโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น  คือ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๒ และจะมีการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนอีกครั้งนึงในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ ณ  สพป.ขอนแก่น เขต ๒
ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งข้อราชการเรื่องการย้ายผู้บริหาร การบรรจุข้าราชการครู และการสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ (ว.๑๖)      ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้

ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งข้อราชการเชิญชวนนักเรียนสอบ  O-NET เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถที่ผ่านมา โดยการทดสอบ O-NET ในครั้งนี้จะเป็นการวัดความรู้และไม่นำคะแนนมาเป็นตัวชี้วัดในการจบหรือการยื่นคะแนนเข้าเรียนต่อ   พร้อมเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๔ จะนำเสนอในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาษาพาเพลินด้วยบันได ๗ ขั้น”  โดยรายการ “พุธเช้าข่าวสพป.” จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในสัปดาห์ หน้า ในวันพุธ ที่ ๑๗ , ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเทปสุดท้าย ในวันพุธ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ เทป

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ