เวลา 09.30น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้   นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย นายนพคุณ  แงวกุดเรือ ศึกษานิเทศก์    นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ ศึกษานิเทศก์  นางอุบล ซาอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ    นางพรรณิภา ดอกไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับคณะดำเนินงาน ร่วมการประเมิน นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ณ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน    สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

ช่วยแชร์ด้วยคะ