วันพุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ. 256๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ร่วมกับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก        จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัด  โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมคณะ แพทย์ พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (เขตเก่า) สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ และตามจุดบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ อีกจำนวน ๓ จุด ในวันนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ในสังกัดเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปีกว่า จำนวน ๓๐๐ ท่าน


 

 

 

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ