วันที่ 29 -31  มีนาคม  2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   ได้มอบหมายให้นายบัญชา  เสนาคูณ, ดร.วิโรจน์  ค้อไผ่ และ ดร.ชัชวาล  อาราษฎร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  พร้อมด้วยนายสันติ  จ้ำแพงจันทร์ และ นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น