เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึ …

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

รายงาน Best Practice การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาดูงาน

รายงาน Best Practice การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ PAOR Model

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ โดยชมรมครูภาษาไทย

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๕_compressed

คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

Prezzo orosolubile viagra 50 I nuovi medici sono autori …

คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center Read More »

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และการสังเคราะห์ SAR

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการ …

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และการสังเคราะห์ SAR Read More »

คู่มือการใช้งานการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) สำหรับสถานศึกษา

คู่มือการใช้งานสำหรับสถานศึกษา

Scroll to Top