สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันอัง […]

สพป.ขอนแก่น เขต4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 25 […]

สพป.ขอนแก่น เขต 4 คัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2 […]