กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ สพท. ในรอบ ๑ ปี

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ […]

“มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster)

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โร […]