สพป.ขอนแก่น เขต 4 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ เรื่องการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

เวลา 14.oo oน. วันพุ […]